Одрекување

Одговорност за содржината
Содржината на нашите страници е создадена со најголемо внимание. Сепак, не можеме да ја гарантираме точноста, комплетноста или актуелноста на содржината. Според законските одредби, ние сме дополнителни одговорни за сопствената содржина на овие веб-страници. Во овој контекст, ве молиме имајте предвид дека ние не сме обврзани да ги следиме пренесените или зачуваните информации на трети лица или да ги испитаме околностите што укажуваат на незаконска активност. Нашата обврска е да ја отстраниме или блокираме употребата на информации според општо применливите закони и така остануваат недопрени според §§ 8 до 10 законот за Telemedia Act (TMG).

Одговорност за врски
Одговорноста за содржината на надворешните врски (на веб-страниците на трети лица) е единствено на операторите на тие страници. За време на врската до нас, не беа видливи прекршувања. Ако дознаете за какви било прекршувања на законот, ние веднаш ќе ја отстраниме врската.

Авторски права
Нашите веб-страници и нивните содржини се предмет на англиски закон за авторски права. Освен ако не е експлицитно дозволено со закон (§ 44а и понатаму од законот за авторско право), секоја форма на користење, репродукција или обработка на дела што подлежат на заштита на авторските права на нашата веб-страница бара претходна согласност од соодветниот сопственик на правата. Индивидуалните репродукции на дело се дозволени само за приватна употреба, затоа не смеат да служат директно или индиректно за заработка. Неовластено користење на дела заштитени со авторски права е кривично дело (106 § од законот за авторски права).