Përgjegjësia

Përgjegjësia për përmbajtjen
Përmbajtja e faqeve tona është krijuar me kujdesin më të madh. Sidoqoftë, ne nuk mund të garantojmë saktësinë, plotësinë ose aktualitetin e përmbajtjes. Sipas dispozitave ligjore, ne jemi më tej përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe në internet. Në këtë kontekst, ju lutemi vini re se ne nuk jemi të detyruar të monitorojmë thjesht informacionin e transmetuar ose të ruajtur të palëve të treta, ose të hetojmë rrethanat që tregojnë për veprimtari të paligjshme. Detyrimet tona për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve në përgjithësi të zbatueshme mbeten të paprekura nga kjo si për 8 deri në 10 of të Aktit të Telemedia (TMG).

Përgjegjësia për lidhjet
Përgjegjësia për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme (në faqet e internetit të palëve të treta) qëndron vetëm tek operatorët e faqeve të lidhura. Asnjë shkelje nuk ishte e qartë për ne në kohën e lidhjes. Nëse ndonjë shkelje ligjore bëhet e njohur për ne, ne do të heqim lidhjen përkatëse menjëherë.

E drejta e autorit
Faqet tona në internet dhe përmbajtja e tyre i nënshtrohen ligjit anglez për të drejtat e autorit. Nëse nuk lejohet shprehimisht nga ligji (§ 44a e vijues i ligjit për të drejtat e autorit), çdo formë e përdorimit, riprodhimit ose përpunimit të veprave që i nënshtrohen mbrojtjes së të drejtës së autorit në faqet tona të internetit kërkon pëlqimin paraprak të pronarit përkatës të të drejtave. Riprodhimet individuale të një vepre lejohen vetëm për përdorim privat, prandaj nuk guxojnë të shërbejnë direkt ose indirekt për fitime. Përdorimi i paautorizuar i veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit është e ndëshkueshme (106 § e ligjit për të drejtat e autorit).