Zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou pozornosťou. Napriek tomu nevieme garantovať presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu. Podľa zákonných ustanovení sme tiež zodpovední za náš vlastný obsah na týchto webových stránkach. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nie sme povinní sledovať informácie prenesené alebo uložené tretími stranami ani vyšetrovať okolnosti poukazujúce na nelegálne aktivity. Naša povinnosť odstrániť alebo blokovať zneužitie informácií podľa všeobecne platných zákonov ostáva nezmenená podľa §§ 8 až 10 zákona Telemedia Act (TMG).

Zodpovednosť za odkazy
Zodpovednosť za obsah externých odkazov (na webové stránky tretích strán) leží výhradne na prevádzkovateľoch daných stránok. V čase vytvárania odkazov nám neboli známe žiadne porušenia. Ak sa dozvieme o porušení akéhokoľvek zákona, daný odkaz okamžite odstránime.

Autorské práva
Naše stránky a ich obsah podliehajú anglickému zákonu o autorských právach. Ak to nie je vyslovene povolené zákonom (§ 44 a nasl. autorského zákona), akákoľvek forma použitia, reprodukovania alebo spracovania diel podliehajúcich ochrane autorských práv na našich webových stránkach vyžaduje predošlý súhlas príslušného vlastníka autorských práv. Jednotlivé reprodukcie diela sú povolené len na osobné použitie, a nemôžu slúžiť, priamo či nepriamo, na zárobok. Neoprávnené použitie diel chránených autorskými právami je trestné (§ 106 autorského zákona).