Clauza de exonerare

Responsabilitatea pentru continut
Continutul paginilor noastre a fost creat cu cea mai mare atentie. Cu toate acestea, nu putem garanta exactitatea, caracterul complet sau actualitatea continutului. In conformitate cu prevederile legale, suntem, de asemenea, responsabili pentru propriul nostru continut de pe aceste pagini web. In acest context, va rugam sa retineti ca, prin urmare, nu suntem obligati sa monitorizam doar informatiile transmise sau salvate ale unor terti sau sa investigam circumstantele care indica o activitate ilegala. Obligatiile noastre de a elimina sau de a bloca utilizarea informatiilor în conformitate cu legile aplicabile in general raman neafectate de aceasta, in conformitate cu §§ 8-10 din Legea Telemedia (TMG).

Raspunderea pentru linkuri
Responsabilitatea pentru continutul linkurilor externe (catre pagini web ale unor terte parti) revine exclusiv operatorilor paginilor conectate. Nu ne-au fost evidente incalcari la momentul adaugarii lor pe site. In cazul in care ne este cunoscuta o incalcare legala, vom elimina imediat linkul respectiv.

Drepturi de autor
Paginile noastre web si continutul acestora sunt supuse legii drepturilor de autor in limba engleza. Cu exceptia cazului in care este permis expres de lege (§ 44a si urmatoarele din legea drepturilor de autor), orice forma de utilizare, reproducere sau prelucrare a lucrarilor supuse protectiei drepturilor de autor pe paginile noastre web necesita acordul prealabil al proprietarului respectiv al drepturilor. Reproducerile individuale ale unei opere sunt permise numai pentru uz privat, deci nu trebuie sa serveasca nici direct, nici indirect pentru castiguri. Utilizarea neautorizata a operelor protejate prin drepturi de autor se pedepseste (§ 106 din legea drepturilor de autor).