Atruna

Atbildība par saturu
Mūsu lapu saturs ir izveidots ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs nevaram garantēt satura precizitāti, pilnīgumu vai aktualitāti. Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem mēs turklāt esam atbildīgi par savu saturu šajās tīmekļa vietnēs. Šajā kontekstā, lūdzu, ņemiet vērā, ka mums tādējādi nav pienākuma uzraudzīt tikai trešo personu pārsūtīto vai saglabāto informāciju vai izmeklēt apstākļus, kas norāda uz nelikumīgu darbību. Mūsu pienākums noņemt vai bloķēt informācijas izmantošanu saskaņā ar vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem paliek neskar tas saskaņā ar Telemediju likuma (TMG) 8.–10. punktu.

Atbildība par saitēm
Atbildība par ārējo saišu saturu (uz trešo pušu tīmekļa lapām) gulstas tikai uz saistīto lapu operatoriem. Saistīšanas laikā mums nebija redzams neviens pārkāpums. Ja mums kļūst zināms kāds juridisks pārkāpums, mēs nekavējoties noņemsim attiecīgo saiti.

Autortiesības
Uz mūsu tīmekļa lapām un to saturu attiecas Anglijas autortiesību likums. Ja vien tas nav skaidri atļauts ar likumu (§ 44.a et seq. no autortiesību likuma), jebkāda veida izmantojot, reproducēt vai apstrādājot darbus, uz kuriem attiecas autortiesību aizsardzību mūsu mājas lapas prasa iepriekšēju piekrišanu no attiecīgā īpašnieka tiesības. Individuāla darba reproducēšana ir atļauta tikai privātai lietošanai, tāpēc tā nedrīkst tieši vai netieši kalpot peļņai. Nesankcionēta ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošana ir sodāma (Autortiesību likuma 106. pants).