Αποποίηση ευθυνών

Ευθύνη για περιεχόμενο
Τα περιεχόμενα των σελίδων μας δημιουργήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή το πόσο επίκαιρο είναι το περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, είμαστε επιπλέον υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε απλά τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων, ή να διερευνούμε περιστάσεις που δείχνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις μας για την κατάργηση ή τον αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικά εφαρμοστέους νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτήν σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 του νόμου περί τηλεμέσων (TMG).

Ευθύνη για συνδέσμους
Η ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων (σε ιστοσελίδες τρίτων) ανήκει αποκλειστικά στους χειριστές των συνδεδεμένων σελίδων. Δεν υπήρξαν εμφανείς παραβιάσεις κατά τη σύνδεση. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή οποιαδήποτε παράβαση, θα καταργήσουμε αμέσως τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Πνευματικά δικαιώματα
Οι ιστοσελίδες μας και τα περιεχόμενά τους υπόκεινται στην αγγλική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το νόμο (§ 44α και επόμενα του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων), κάθε μορφή χρήσης, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας έργων που υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις ιστοσελίδες μας απαιτεί προηγουμένως την συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Ατομικές αναπαραγωγές ενός έργου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα για κέρδη. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τιμωρείται (§ 106 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων).