Vzdání se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu. Podle zákonných ustanovení jsme dále odpovědni za náš vlastní obsah na těchto webových stránkách. V této souvislosti upozorňujeme, že nejsme povinni sledovat poslané nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost. Naše povinnost odstranit nebo blokovat zneužití informací podle obecně platných zákonů §§ 8 až 10 zákona Telemedia Act (TMG) tímto zůstavají nedotčeny.

Odpovědnost za odkazy
Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webových stránkách třetích stran) leží výhradně na provozovatelích daných stránek. V době odkazování nám nebyla známa žádná porušení. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení zákona, příslušný odkaz okamžitě odstraníme.

Autorská práva
Naše webové stránky a jejich obsah podléhají anglickému autorskému zákonu. Pokud to není výslovně povoleno zákonem (§ 44a a násl. Autorského zákona), vyžaduje každá forma použití, reprodukce nebo zpracování děl podléhajících ochraně autorských práv na našich webových stránkách předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro soukromé použití, proto nesmí sloužit přímo ani nepřímo k výdělku. Neoprávněné použití děl chráněných autorským právem je trestné dle (§ 106 autorského zákona).