Опровержение

Отчетност за съдържание
Съдържанието на нашите страници е създадено с най-голямо внимание. Не можем обаче да гарантираме точността, пълнотата или актуалността на съдържанието. Съгласно законовите разпоредби, ние освен това носим отговорност за собственото си съдържание на тези уеб страници. В този контекст, моля, обърнете внимание, че не сме задължени да наблюдаваме само предадената или запазена информация на трети страни или да разследваме обстоятелства, насочващи към незаконна дейност. Нашите задължения за премахване или блокиране на използването на информация ,съгласно общоприложимите закони остават незасегнати от това съгласно §§ 8 до 10 от Закона за телемедиа (TMG).

Отговорност за линкове
Отговорността за съдържанието на външни линкове (към уеб страници на трети страни) се носи единствено от операторите на свързаните страници. По време на свързването не са ни известни нарушенията. Ако някое законово нарушение ни стане известно, ние незабавно ще премахнем съответната връзка.

Авторско право
Нашите уеб страници и тяхното съдържание са предмет на английското законодателство за авторското право. Освен ако не е изрично разрешено от закона (§ 44а и сл. От закона за авторското право), всяка форма на използване, възпроизвеждане или обработка на произведения, обект на защита на авторските права на нашите уеб страници, изисква предварителното съгласие на съответния притежател на правата. Индивидуалните репродукции на произведение са разрешени само за лична употреба, така че не трябва да служат пряко или косвено за доходи. Неразрешеното използване на произведения, защитени с авторски права, се наказва (§ 106 от закона за авторското право).